Qëndrueshmëria dhe rekuperimi efikas i lëndëve të para janë më të rëndësishme se kurrë më parë. Duke kontribuar në këtë përpjekje të riciklimit, ne ndihmojmë në zvogëlimin e konsumit të materialeve natyrore të papërpunuara.
Ne këtë mënyrë ne kontribuojmë në mbrojtjen dhe forcimin e mjedisit dhe cilësinë e jetës për gjeneratat e ardhshme.
Për të arritur qëllimet e ekonomisë qarkulluese, ne shpërndajmë paketime kartoni të qëndrueshëm, të riciklueshëm dhe të biodegradueshëm, të gjitha të bëra nga materiale të riciklueshme me përmbajtje të lartë të ricikluar.