Kompania

MisioniMisioni ynë është të ndihmojmë klientët tanë të menaxhojnë mbeturina letre dhe materiale të tjera të mbetjeve përmes shërbimeve dhe zgjidhjeve më të mira duke ruajtur mjedisin dhe shëndetin e njeriut dhe duke respektuar legjislacionin përkatës.
Ne duam të admirohemi për njerëzit tanë, për rezultatet që arrijnë, pasionin ne kryerjen e biznesit tonë, dhe mënyrën se si jetojmë jetën tonë.

Vlerat tonaShëndeti dhe siguria

Integriteti, etika dhe pajtueshmëria

Pasioni për përsosmëri të biznesit dhe besueshmëria

Komunikimi i hapur, diversiteti dhe puna ekipore

Komuniteti dhe mjedisi.

EdukimiEdukimi i fëmijëve për rëndësinë e riciklimit dhe të mjedisit jep një rrugë për një të ardhme më të gjelbër.
Kur fëmijët mësojnë këto tema të rëndësishme mjedisore në fëmijëri, ata kanë të ngjarë të marrin zakone të përgjegjshme të cilat vazhdojnë dhe në rritje. Kur nxënësit mësojnë në lidhje me riciklimin, ata mund të fitojnë një vetëdije se si veprimet personale mund të ketë një efekt të gjatë, të qëndrueshëm dhe me ndikim të gjerë.
Na telefononi për të ditur më shumë për nismat tona të riciklimit për shkollat.

Raporti GreenNe 15 shkurt të çdo viti, ne u dërgojmë klientëve tanë raportin Green. Raporti përmbledh aktivitetet që kemi kryer për çdo kompani klient gjatë vitit të kaluar kalendarik, dhe ndikimi pozitiv i tyre mbi mjedisin dhe burimet natyrore. Kështu, raporti Green mat kontributin e bërë nga kompania juaj me mbledhjen e mbeturinave dhe shërbimit të riciklimit të kryera nga ne, në reduktimin e mbetjeve të CO2, duke kursyer energji, pemë, metra kub hapësirë ujore dhe landfille.